ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาดัตช์

ตัวเลขพื้นฐาน

nulศูนย์
éénหนึ่ง
tweeสอง
drieสาม
vierสี่
vijfห้า
zesหก
zevenเจ็ด
achtแปด
negenเก้า
tienสิบ
elfสิบเอ็ด
twaalfสิบสอง
dertienสิบสาม
veertienสิบสี่
vijftienสิบห้า
zestienสิบหก
zeventienสิบเจ็ด
achttienสิบแปด
negentienสิบเก้า
twintigยี่สิบ
éénentwintigยี่สิบเอ็ด
tweeëntwintigยี่สิบสอง
drieëntwintigยี่สิบสาม
vierentwintigยี่สิบสี่
vijfentwintigยี่สิบห้า
zesentwintigยี่สิบหก
zevenentwintigยี่สิบเจ็ด
achtentwintigยี่สิบแปด
negenentwintigยี่สิบเก้า
dertigสามสิบ
eenendertigสามสิบเอ็ด
tweeëndertigสามสิบสอง
drieëndertigสามสิบสาม
vierendertigสามสิบสี่
vijfendertigสามสิบห้า
zesendertigสามสิบหก
zevenendertigสามสิบเจ็ด
achtendertigสามสิบแปด
negenendertigสามสิบเก้า
veertigสี่สิบ
eenenveertigสี่สิบเอ็ด
tweeënveertigสี่สิบสอง
drieënveertigสี่สิบสาม
vijftigห้าสิบ
zestigหกสิบ
zeventigเจ็ดสิบ
tachtigแปดสิบ
negentigเก้าสิบ
honderdหนึ่งร้อย
honderd en éénหนึ่งร้อยเอ็ด
tweehonderdสองร้อย
driehonderdสามร้อย
duizendหนึ่งพัน
tweeduizendสองพัน
drieduizendสามพัน
miljoenหนึ่งล้าน
miljardหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

eenmaalหนึ่งครั้ง
tweemaalสองครั้ง
driemaalสามครั้ง
viermaalสี่ครั้ง
vijfmaalห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

eersteที่หนึ่ง
tweedeที่สอง
derdeที่สาม
vierdeที่สี่
vijfdeที่ห้า
zesdeที่หก
zevendeที่เจ็ด
achtsteที่แปด
negendeที่เก้า
tiendeที่สิบ
elfdeที่สิบเอ็ด
twaalfdeที่สิบสอง
dertiendeที่สิบสาม
veertiendeที่สิบสี่
vijftiendeที่สิบห้า
zestiendeที่สิบหก
zeventiendeที่สิบเจ็ด
achttiendeที่สิบแปด
negentiendeที่สิบเก้า
twintigsteที่ยี่สิบ
eenentwintigsteที่ยี่สิบเอ็ด
tweeëntwintigsteที่ยี่สิบสอง
drieëntwintigsteที่ยี่สิบสาม
dertigsteที่สามสิบ
veertigsteที่สี่สิบ
vijftigsteที่ห้าสิบ
zestigsteที่หกสิบ
zeventigsteที่เจ็ดสิบ
tachtigsteที่แปดสิบ
negentigsteที่เก้าสิบ
honderdsteที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

ongeveerประมาณ
meer danมากกว่า
minder danน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาดัตช์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง