ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาฝรั่งเศส

ตัวเลขพื้นฐาน

zéroศูนย์
un, uneหนึ่ง
deuxสอง
troisสาม
quatreสี่
cinqห้า
sixหก
septเจ็ด
huitแปด
neufเก้า
dixสิบ
onzeสิบเอ็ด
douzeสิบสอง
treizeสิบสาม
quatorzeสิบสี่
quinzeสิบห้า
seizeสิบหก
dix-septสิบเจ็ด
dix-huitสิบแปด
dix-neufสิบเก้า
vingtยี่สิบ
vingt et un or vingt-et-unยี่สิบเอ็ด
vingt-deuxยี่สิบสอง
vingt-troisยี่สิบสาม
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteสามสิบ
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteสี่สิบ
cinquanteห้าสิบ
soixanteหกสิบ
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixเจ็ดสิบ
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsแปดสิบ
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixเก้าสิบ
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centหนึ่งร้อย
cent un or cent-unหนึ่งร้อยเอ็ด
deux cents or deux-centsสองร้อย
trois cents or trois-centsสามร้อย
milleหนึ่งพัน
deux milleสองพัน
trois milleสามพัน
un millionหนึ่งล้าน
un milliardหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

premier, premièreที่หนึ่ง
deuxième or second, secondeวินาที
troisièmeที่สาม
quatrièmeที่สี่
cinquièmeที่ห้า
sixièmeที่หก
septièmeที่เจ็ด
huitièmeที่แปด
neuvièmeที่เก้า
dixièmeที่สิบ
onzièmeที่สิบเอ็ด
douzièmeที่สิบสอง
treizièmeที่สิบสาม
quatorzièmeที่สิบสี่
quinzièmeที่สิบห้า
seizièmeที่สิบหก
dix-septièmeที่สิบเจ็ด
dix-huitièmeที่สิบแปด
dix-neuvièmeที่สิบเก้า
vingtièmeที่ยี่สิบ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง