ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาฝรั่งเศส

ตัวเลขพื้นฐาน

zéroศูนย์
unหนึ่ง
deuxสอง
troisสาม
quatreสี่
cinqห้า
sixหก
septเจ็ด
huitแปด
neufเก้า
dixสิบ
onzeสิบเอ็ด
douzeสิบสอง
treizeสิบสาม
quatorzeสิบสี่
quinzeสิบห้า
seizeสิบหก
dix-septสิบเจ็ด
dix-huitสิบแปด
dix-neufสิบเก้า
vingtยี่สิบ
vingt-et-unยี่สิบเอ็ด
vingt-deuxยี่สิบสอง
vingt-troisยี่สิบสาม
vingt-quatreยี่สิบสี่
vingt-cinqยี่สิบห้า
vingt-sixยี่สิบหก
vingt septยี่สิบเจ็ด
vingt-huitยี่สิบแปด
vingt-neufยี่สิบเก้า
trenteสามสิบ
trente-et-unสามสิบเอ็ด
trente-deuxสามสิบสอง
quaranteสี่สิบ
cinquanteห้าสิบ
soixanteหกสิบ
soixante-dixเจ็ดสิบ
quatre-vingtsแปดสิบ
quatre-vingt-dixเก้าสิบ
centหนึ่งร้อย
cent-unหนึ่งร้อยเอ็ด
deux-centsสองร้อย
trois-centsสามร้อย
milleหนึ่งพัน
deux-milleสองพัน
trois-milleสามพัน
un millionหนึ่งล้าน
un milliardหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

une foisหนึ่งครั้ง
deux foisสองครั้ง
trois foisสามครั้ง
quatre foisสี่ครั้ง
cinq foisห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

premierที่หนึ่ง
deuxième, secondที่สอง
troisièmeที่สาม
quatrièmeที่สี่
cinquièmeที่ห้า
sixièmeที่หก
septièmeที่เจ็ด
huitièmeที่แปด
neuvièmeที่เก้า
dixièmeที่สิบ
onzièmeที่สิบเอ็ด
douzièmeที่สิบสอง
treizièmeที่สิบสาม
quatorzièmeที่สิบสี่
quinzièmeที่สิบห้า
seizièmeที่สิบหก
dix-septièmeที่สิบเจ็ด
dix-huitièmeที่สิบแปด
dix-neuvièmeที่สิบเก้า
vingtièmeที่ยี่สิบ
vingt-et-unièmeที่ยี่สิบเอ็ด
vingt-deuxièmeที่ยี่สิบสอง
vingt-troisièmeที่ยี่สิบสาม
trentièmeที่สามสิบ
quarantièmeที่สี่สิบ
cinquantièmeที่ห้าสิบ
soixantièmeที่หกสิบ
soixante-dixièmeที่เจ็ดสิบ
quatre-vingtièmeที่แปดสิบ
quatre-vingt-dixièmeที่เก้าสิบ
centièmeที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

environประมาณ
plus deมากกว่า
moins deน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,294
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน