การเดินทางโดยเครื่องบิน

ต่อไปนี้เป็ววลีภาษาอังกฤษบางส่วนที่จำเป็นเมื่อเดินทางทางเครื่องบินและป้ายที่คุณจะเห็นที่สนามบิน

votre billet, s'il vous plaît
votre passeport, s'il vous plaît
vos papiers, s'il vous plaît
avez-vous fait vos bagages vous-même?คุณจัดกระเป๋าด้วยตัวเองหรือเปล่า
est-ce que quelqu'un d'autre que vous a eu accès à vos bagages?หลังจากนั้นมีใครเปิดกระเป๋าคุณหรือไม่
pourriez-vous mettre ... sur ce plateau, s'il vous plaît?
vos clés
vos pièces de monnaie
vous pourriez sortir votre ordinateur de sa housse, s'il vous plaît?กรุณานำคอมพิวเตอร์ออกจากกระเป๋าด้วยค่ะ/ครับ
quel est le numéro de ce vol?เที่ยวบินอะไร
à quelle porte d'embarquement doit-on aller?เราต้องไปที่ประตูไหน
le vol a été retardéเที่ยวบินล่าช้า
le vol a été annuléเที่ยวบินถูกยกเลิก
embarquement immédiatขึ้นเครื่องได้แล้ว

สิ่งที่คุณอาจเห็น

Arrivéesขาเข้า
Départsขาออก
Douaneศุลกากร
Toilettesห้องสุขา
Location de voituresการเช่ารถ
Vols internesเที่ยวบินในประเทศ
Cabines téléphoniques
Informationsข้อมูล
Consigneลิ้นชัก
Restaurantร้านอาหาร
Enregistrementการบันทึก
Agence de voyages
Contrôle des passeportsด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Contrôle des bagages
Ne pas entrerห้ามเข้า
Salle d'embarquementห้องโถงผู้โดยสารขาออก