વિપુલ ગામીત

વિપુલ ગામીત

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 41
วันเกิด 20 พฤษภาคม

เกี่ยวกับฉัน

Pani purvath office

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • คุชราต | เจ้าของภาษา
  • มราฐี | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา