Jessica Popescu

Jessica Popescu

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 26
วันเกิด 17 พฤษภาคม

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • อิตาลี (อิตาลี) | เจ้าของภาษา
  • โรมาเนีย | ขั้นสูง
  • สเปน (สเปน) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา