Latief Ahmad

Latief Ahmad

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 32
วันเกิด 1 กุมภาพันธ์

เกี่ยวกับฉัน

i am a cool guy ,ready to learn from any one

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • ฮินดี | เจ้าของภาษา
  • อูรดู | เจ้าของภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) | ขั้นปานกลาง
  • อารบิก (ซาอุดีอาระเบีย) | ขั้นต้น
  • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) | ขั้นต้น