ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาสวีเดน

ตัวเลขพื้นฐาน

nollศูนย์
ettหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
tvåสอง/สิบสี่นาฬิกา
treสาม/สิบห้านาฬิกา
fyraสี่/สิบหกนาฬิกา
femห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
sexหก/สิบแปดนาฬิกา
sjuเจ็ด/สิบเก้านาฬิกา
åttaแปด/ยี่สิบนาฬิกา
nioเก้า/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
tioสิบ/ยี่สิบสองนาฬิกา
elvaสิบเอ็ด/ยี่สิบสามนาฬิกา
tolvสิบสอง/ยี่สิบสี่นาฬิกา
trettonสิบสาม
fjortonสิบสี่
femtonสิบห้า
sextonสิบหก
sjuttonสิบเจ็ด
artonสิบแปด
nittonสิบเก้า
tjugoยี่สิบ
tjugoettยี่สิบเอ็ด
tjugotvåยี่สิบสอง
tjugotreยี่สิบสาม
trettioสามสิบ
fyrtioสี่สิบ
femtioห้าสิบ
sextioหกสิบ
sjuttioเจ็ดสิบ
åttioแปดสิบ
nittioเก้าสิบ
ett hundraหนึ่งร้อย
ett hundra ettหนึ่งร้อยเอ็ด
tvåhundraสองร้อย
trehundraสามร้อย
ett tusenหนึ่งพัน
tvåtusenสองพัน
tretusenสามพัน
en miljonหนึ่งล้าน
en miljardหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

förstaที่หนึ่ง
andraที่สอง
tredjeที่สาม
fjärdeที่สี่
femteที่ห้า
sjätteที่หก
sjundeที่เจ็ด
åttondeที่แปด
niondeที่เก้า
tiondeที่สิบ
elfteที่สิบเอ็ด
tolfteที่สิบสอง
trettondeที่สิบสาม
fjortondeที่สิบสี่
femtondeที่สิบห้า
sextondeที่สิบหก
sjuttondeที่สิบเจ็ด
artondeที่สิบแปด
nittondeที่สิบเก้า
tjugondeที่ยี่สิบ
tjugoförstaที่ยี่สิบเอ็ด
tjugoandraที่ยี่สิบสอง
tjugotredjeที่ยี่สิบสาม