ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาสวีเดน

ตัวเลขพื้นฐาน

nollศูนย์
ettหนึ่ง
tvåสอง
treสาม
fyraสี่
femห้า
sexหก
sjuเจ็ด
åttaแปด
nioเก้า
tioสิบ
elvaสิบเอ็ด
tolvสิบสอง
trettonสิบสาม
fjortonสิบสี่
femtonสิบห้า
sextonสิบหก
sjuttonสิบเจ็ด
artonสิบแปด
nittonสิบเก้า
tjugoยี่สิบ
tjugoettยี่สิบเอ็ด
tjugotvåยี่สิบสอง
tjugotreยี่สิบสาม
tjugofyra
tjugofem
tjugosex
tjugosju
tjugoåtta
tjugonio
trettioสามสิบ
trettioett
trettiotvå
trettiotre
trettiofyra
trettiofem
trettiosex
trettiosju
trettioåtta
trettionio
fyrtioสี่สิบ
fyrtioett
fyrtiotvå
fyrtiotre
femtioห้าสิบ
sextioหกสิบ
sjuttioเจ็ดสิบ
åttioแปดสิบ
nittioเก้าสิบ
etthundraหนึ่งร้อย
etthundraettหนึ่งร้อยเอ็ด
tvåhundraสองร้อย
trehundraสามร้อย
ettusenหนึ่งพัน
tvåtusenสองพัน
tretusenสามพัน
en miljonหนึ่งล้าน
en miljardหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

en gångหนึ่งครั้ง
två gångerสองครั้ง
tre gångerสามครั้ง
fyra gångerสี่ครั้ง
fem gångerห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

förstaที่หนึ่ง
andraที่สอง
tredjeที่สาม
fjärdeที่สี่
femteที่ห้า
sjätteที่หก
sjundeที่เจ็ด
åttondeที่แปด
niondeที่เก้า
tiondeที่สิบ
elfteที่สิบเอ็ด
tolfteที่สิบสอง
trettondeที่สิบสาม
fjortondeที่สิบสี่
femtondeที่สิบห้า
sextondeที่สิบหก
sjuttondeที่สิบเจ็ด
artondeที่สิบแปด
nittondeที่สิบเก้า
tjugondeที่ยี่สิบ
tjugoförstaที่ยี่สิบเอ็ด
tjugoandraที่ยี่สิบสอง
tjugotredjeที่ยี่สิบสาม
trettiondeที่สามสิบ
fyrtiondeที่สี่สิบ
femtiondeที่ห้าสิบ
sextiondeที่หกสิบ
sjuttiondeที่เจ็ดสิบ
åttiondeที่แปดสิบ
nittiondeที่เก้าสิบ
hundradeที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

ungefär / cirkaประมาณ
över / mer änมากกว่า
under / mindre änน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาสวีเดนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง