การจ้างงาน

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษบางคำที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

การหางานทำ

ad / advert (คำย่อของ advertisement) โฆษณา
application form ใบสมัคร
appointment การนัดหมาย
CV (คำย่อของ curriculum vitae) ประวัติส่วนตัว
job description รายละเอียดงาน
interview สัมภาษณ์
job offer / offer of employment ข้อเสนอเกี่ยวกับการจ้าง
qualifications คุณวุฒิ
to apply for a job สมัครงาน
to accept an offer ยอมรับข้อเสนอ
to reject an offer / to turn down an offer ปฏิเสธข้อเสนอ
to hire จ้าง
job งาน
career อาชีพ
part-time ไม่เต็มเวลา
full-time เต็มเวลา
shift work งานเป็นกะ
temporary ชั่วคราว
contract สัญญา
permanent ประจำ
starting date วันเริ่มงาน
notice period ช่วงเวลาการแจ้ง

เงินเดือนและสวัสดิการ

bonus โบนัส
car allowance ค่าซ่อมบำรุงรถ
company car รถบริษัท
health insurance ประกันสุขภาพ
holiday pay ค่าจ้างช่วงวันหยุด
holiday entitlement สิทธิวันหยุด
maternity leave ลาคลอด
overtime ล่วงเวลา
paternity leave การลาดูแลบุตรของพ่อ
part-time education การเรียนนอกเวลา
pension scheme / pension plan การวางแผนหลังเกษียณ
promotion การเลื่อนตำแหน่ง
salary เงินเดือน
salary increase การเพิ่มเงินเดือน
sick pay ค่าจ้างช่วงวันลาป่วย
staff restaurant ร้านอาหารพนักงาน
training scheme แผนการฝึกอบรม
travel expenses ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
wages ค่าจ้าง
working conditions เงื่อนไขการทำงาน
working hours ชั่วโมงการทำงาน

ประเภทคนทำงาน

owner เจ้าของ
managing director กรรมการผู้จัดการ
director ผู้อำนวยการ
manager ผู้จัดการ
boss หัวหน้า
colleague เพื่อนร่วมงาน
trainee คนฝึกงาน
apprentice คนฝึกงาน
volunteer อาสาสมัคร

การออกจากงาน

to fire ไล่ออก
to get the sack ไล่ออก (ภาษาพูด)
to resign ลาออก
to retire เกษียณ
leaving date วันที่ออกจากงาน
redundant ตกงาน
redundancy การตกงาน
redundancy pay เงินที่ได้รับเนื่องจากตกงาน
retirement age วัยเกษียณ

คำที่มีประโยชน์อื่น

apprenticeship การฝึกงาน
department แผนก
experience ประสบการณ์
factory โรงงาน
fire drill การซ้อมดับเพลิง
health and safety สุขภาพและความปลอดภัย
internship การฝึกงาน
meeting การประชุม
office สำนักงาน
rate of pay อัตราการจ่าย
reception การต้อนรับ
security ความรักษาความปลอดภัย
strike ประท้วงหยุดงาน
switchboard แผงควบคุมไฟฟ้า
timekeeping การจับเวลา
trade union สหภาพการค้า
training course หลักสูตรอบรม
work งาน
work experience ประสบการณ์การทำงาน
to go on strike ประท้วงหยุดงาน
to be off sick ลาป่วย
self-employed ทำกิจการส่วนตัว
unemployed ว่างงาน
retired เกษียณ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play