ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวเลขพื้นฐาน

zeroศูนย์ (ในภาษาพูดและสำหรับอุณหภูมิ)
nilศูนย์ (ใช้เมื่อคุยเกี่ยวกับคะแนนกีฬา)
noughtศูนย์ (ตัวเลข 0)
"O"ศูนย์ (ออกเสียงเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ "O" ใช้ในภาษาพูด โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์)
oneหนึ่ง
twoสอง
threeสาม
fourสี่
fiveห้า
sixหก
sevenเจ็ด
eightแปด
nineเก้า
tenสิบ
elevenสิบเอ็ด
twelveสิบสอง
thirteenสิบสาม
fourteenสิบสี่
fifteenสิบห้า
sixteenสิบหก
seventeenสิบเจ็ด
eighteenสิบแปด
nineteenสิบเก้า
twentyยี่สิบ
twenty-oneยี่สิบเอ็ด
twenty-twoยี่สิบสอง
twenty-threeยี่สิบสาม
thirtyสามสิบ
fortyสี่สิบ
fiftyห้าสิบ
sixtyหกสิบ
seventyเจ็ดสิบ
eightyแปดสิบ
ninetyเก้าสิบ
one hundred, a hundredหนึ่งร้อย
one hundred and one, a hundred and oneหนึ่งร้อยเอ็ด
two hundredสองร้อย
three hundredสามร้อย
one thousand, a thousandหนึ่งพัน
two thousandสองพัน
three thousandสามพัน
one million, a millionหนึ่งล้าน
one billion, a billionหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

onceหนึ่งครั้ง
twiceสองครั้ง
three timesสามครั้ง
four timesสี่ครั้ง
five timesห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

firstที่หนึ่ง
secondที่สอง
thirdที่สาม
fourthที่สี่
fifthที่ห้า
sixthที่หก
seventhที่เจ็ด
eighthที่แปด
ninthที่เก้า
tenthที่สิบ
eleventhที่สิบเอ็ด
twelfthที่สิบสอง
thirteenthที่สิบสาม
fourteenthที่สิบสี่
fifteenthที่สิบห้า
sixteenthที่สิบหก
seventeenthที่สิบเจ็ด
eighteenthที่สิบแปด
nineteenthที่สิบเก้า
twentiethที่ยี่สิบ
twenty-firstที่ยี่สิบเอ็ด
twenty-secondที่ยี่สิบสอง
twenty-thirdที่ยี่สิบสาม
thirtiethที่สามสิบ
fortiethที่สี่สิบ
fiftiethที่ห้าสิบ
sixtiethที่หกสิบ
seventiethที่เจ็ดสิบ
eightiethที่แปดสิบ
ninetiethที่เก้าสิบ
hundredthที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

about / approximatelyประมาณ
over / more thanมากกว่า
under / less thanน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943,294
9,7559,755
2,608,4112,608,411
0.50.5
4.934.93
87.0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง