ศาสตร์วิชา

ต่อไปนี้เป็นคำเกี่ยวกับหัวข้อวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

ศิลปะและมนุษยศาสตร์

art ศิลปะ
classics วรรณคดีคลาสสิค
drama ละคร
fine art วิจิตรศิลป์
history ประวัติศาสตร์
history of art ประวัติศาสตร์ศิลปะ
literature (French literature, English literature เป็นต้น) วรรณคดี
modern languages ภาษาสมัยใหม่
music ดนตรี
philosophy ปรัชญา
theology ศาสนศาสตร์

ศาสตร์

astronomy ดาราศาสตร์
biology ชีววิทยา
chemistry เคมี
computer science วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
dentistry ทันตแพทยศาสตร์
engineering วิศวกรรมศาสตร์
geology ธรณีวิทยา
medicine แพทยศาสตร์
physics ฟิสิกส์
science วิทยาศาสตร์
veterinary medicine สัตวแพทยศาสตร์

สังคมศาสตร์

archaeology โบราณคดี
economics เศรษฐศาสตร์
media studies สื่อสารมวลชน
politics การเมืองการปกครอง
psychology จิตวิทยา
social studies มานุษยวิทยา
sociology สังคมวิทยา

วิชาอื่น

accountancy บัญชี
architecture สถาปัตยกรรม
business studies บริหารการศึกษา
geography ภูมิศาสตร์
design and technology การออกแบบและเทคโนโลยี
law กฏหมาย
maths (คำย่อของ mathematics) คณิตศาสตร์
nursing พยาบาล
PE (คำย่อของ physical education) พลศึกษา
religious studies การศึกษาศาสนา
sex education เพศศึกษา
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play