ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาอิตาลี

ตัวเลขพื้นฐาน

zeroศูนย์
unoหนึ่ง
dueสอง
treสาม
quattroสี่
cinqueห้า
seiหก
setteเจ็ด
ottoแปด
noveเก้า
dieciสิบ
undiciสิบเอ็ด
dodiciสิบสอง
trediciสิบสาม
quattordiciสิบสี่
quindiciสิบห้า
sediciสิบหก
diciassetteสิบเจ็ด
diciottoสิบแปด
diciannoveสิบเก้า
ventiยี่สิบ
ventunoยี่สิบเอ็ด
ventidueยี่สิบสอง
ventitreยี่สิบสาม
ventiquattroยี่สิบสี่
venticinqueยี่สิบห้า
ventiseiยี่สิบหก
ventisetteยี่สิบเจ็ด
ventottoยี่สิบแปด
ventinoveยี่สิบเก้า
trentaสามสิบ
trentunoสามสิบเอ็ด
trentadueสามสิบสอง
trentatreสามสิบสาม
trentaquattroสามสิบสี่
trentacinqueสามสิบห้า
trentaseiสามสิบหก
trentasetteสามสิบเจ็ด
trentottoสามสิบแปด
trentanoveสามสิบเก้า
quarantaสี่สิบ
quarantunoสี่สิบเอ็ด
quarantadueสี่สิบสอง
quarantatreสี่สิบสาม
cinquantaห้าสิบ
sessantaหกสิบ
settantaเจ็ดสิบ
ottantaแปดสิบ
novantaเก้าสิบ
centoหนึ่งร้อย
centounoหนึ่งร้อยเอ็ด
duecentoสองร้อย
trecentoสามร้อย
milleหนึ่งพัน
duemilaสองพัน
tremilaสามพัน
un milioneหนึ่งล้าน
un miliardoหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

una voltaหนึ่งครั้ง
due volteสองครั้ง
tre volteสามครั้ง
quattro volteสี่ครั้ง
cinque volteห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

primoที่หนึ่ง
secondoที่สอง
terzoที่สาม
quartoที่สี่
quintoที่ห้า
sestoที่หก
settimoที่เจ็ด
ottavoที่แปด
nonoที่เก้า
decimoที่สิบ
undicesimoที่สิบเอ็ด
dodicesimoที่สิบสอง
tredicesimoที่สิบสาม
quattordicesimoที่สิบสี่
quindicesimoที่สิบห้า
sedicesimoที่สิบหก
diciassettesimoที่สิบเจ็ด
diciottesimoที่สิบแปด
diciannovesimoที่สิบเก้า
ventesimoที่ยี่สิบ
ventunesimoที่ยี่สิบเอ็ด
ventiduesimoที่ยี่สิบสอง
ventitreesimoที่ยี่สิบสาม
trentesimoที่สามสิบ
quarantesimoที่สี่สิบ
cinquantesimoที่ห้าสิบ
sessantesimoที่หกสิบ
settantesimoที่เจ็ดสิบ
ottantesimoที่แปดสิบ
novantesimoที่เก้าสิบ
centesimoที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

circa / approssimativamenteประมาณ
oltre / più diมากกว่า
sotto / meno diน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอิตาลีทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน