ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาอิตาลี

ตัวเลขพื้นฐาน

zeroศูนย์
unoหนึ่ง
dueสอง
treสาม
quattroสี่
cinqueห้า
seiหก
setteเจ็ด
ottoแปด
noveเก้า
dieciสิบ
undiciสิบเอ็ด
dodiciสิบสอง
trediciสิบสาม
quattordiciสิบสี่
quindiciสิบห้า
sediciสิบหก
diciassetteสิบเจ็ด
diciottoสิบแปด
diciannoveสิบเก้า
ventiยี่สิบ
ventunoยี่สิบเอ็ด
ventidueยี่สิบสอง
ventitreยี่สิบสาม
trentaสามสิบ
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaสี่สิบ
cinquantaห้าสิบ
sessantaหกสิบ
settantaเจ็ดสิบ
ottantaแปดสิบ
novantaเก้าสิบ
centoหนึ่งร้อย
duecentoสองร้อย
trecentoสามร้อย
milleหนึ่งพัน
duemilaสองพัน
tremilaสามพัน
un milioneหนึ่งล้าน
un miliardoหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

primoที่หนึ่ง
secondoที่สอง
terzoที่สาม
quartoที่สี่
quintoที่ห้า
sestoที่หก
settimoที่เจ็ด
ottavoที่แปด
nonoที่เก้า
decimoที่สิบ
undicesimoที่สิบเอ็ด
dodicesimoที่สิบสอง
tredicesimoที่สิบสาม
quattordicesimoที่สิบสี่
quindicesimoที่สิบห้า
sedicesimoที่สิบหก
diciassettesimoที่สิบเจ็ด
diciottesimoที่สิบแปด
diciannovesimoที่สิบเก้า
ventesimoที่ยี่สิบ
trentesimoที่สามสิบ
quarantesimoที่สี่สิบ
cinquantesimoที่ห้าสิบ
sessantesimoที่หกสิบ
settantesimoที่เจ็ดสิบ
ottantesimoที่แปดสิบ
novantesimoที่เก้าสิบ
centesimoที่หนึ่งร้อย
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอิตาลีทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง