ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาเดนมาร์ก

ตัวเลขพื้นฐาน

en/etหนึ่ง
toสอง
trêสาม
fireสี่
femห้า
seksหก
syvเจ็ด
otteแปด
niเก้า
tiสิบ
elleveสิบเอ็ด
tolvสิบสอง
trettenสิบสาม
fjortenสิบสี่
femtenสิบห้า
sekstenสิบหก
syttenสิบเจ็ด
attenสิบแปด
nittenสิบเก้า
tyveยี่สิบ
enogtyveยี่สิบเอ็ด
toogtyveยี่สิบสอง
treogtyveยี่สิบสาม
trediveสามสิบ
fyrreสี่สิบ
halvtredsห้าสิบ
tresหกสิบ
halvfjerdsเจ็ดสิบ
firsแปดสิบ
halvfemsเก้าสิบ
(et) hundred(e)หนึ่งร้อย
hundred(e) og enหนึ่งร้อยเอ็ด
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindหนึ่งพัน

ลำดับหมายเลข

førsteที่หนึ่ง
andenที่สอง
tredjeที่สาม
fjerdeที่สี่
femteที่ห้า
sjetteที่หก
syvendeที่เจ็ด
ottendeที่แปด
niendeที่เก้า
tiendeที่สิบ
elvteที่สิบเอ็ด
tolvteที่สิบสอง
trettendeที่สิบสาม
fjortendeที่สิบสี่
femtendeที่สิบห้า
sekstendeที่สิบหก
syttendeที่สิบเจ็ด
attendeที่สิบแปด
nittendeที่สิบเก้า
tyvendeที่ยี่สิบ
enogtyvendeที่ยี่สิบเอ็ด
toogtyvendeที่ยี่สิบสอง
treogtyvendeที่ยี่สิบสาม