ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาเดนมาร์ก

ตัวเลขพื้นฐาน

nulศูนย์
en / etหนึ่ง
toสอง
treสาม
fireสี่
femห้า
seksหก
syvเจ็ด
otteแปด
niเก้า
tiสิบ
elleveสิบเอ็ด
tolvสิบสอง
trettenสิบสาม
fjortenสิบสี่
femtenสิบห้า
sekstenสิบหก
syttenสิบเจ็ด
attenสิบแปด
nittenสิบเก้า
tyveยี่สิบ
enogtyveยี่สิบเอ็ด
toogtyveยี่สิบสอง
treogtyveยี่สิบสาม
fireogtyveยี่สิบสี่
femogtyveยี่สิบห้า
seksogtyveยี่สิบหก
syvogtyveยี่สิบเจ็ด
otteogtyveยี่สิบแปด
niogtyveยี่สิบเก้า
trediveสามสิบ
enogtrediveสามสิบเอ็ด
toogtrediveสามสิบสอง
treogtrediveสามสิบสาม
fireogtrediveสามสิบสี่
femogtrediveสามสิบห้า
seksogtrediveสามสิบหก
syvogtrediveสามสิบเจ็ด
otteogtrediveสามสิบแปด
niogtrediveสามสิบเก้า
fyrreสี่สิบ
enogfyrreสี่สิบเอ็ด
toogfyrreสี่สิบสอง
treogfyrreสี่สิบสาม
halvtredsห้าสิบ
tresหกสิบ
halvfjerdsเจ็ดสิบ
firsแปดสิบ
halvfemsเก้าสิบ
hundrede / et hundredeหนึ่งร้อย
hundrede og et / et hundrede og etหนึ่งร้อยเอ็ด
to hundredeสองร้อย
tre hundredeสามร้อย
et tusindหนึ่งพัน
to tusindสองพัน
tre tusindสามพัน
en millionหนึ่งล้าน
en milliardหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

en gangหนึ่งครั้ง
to gangeสองครั้ง
tre gangeสามครั้ง
fire gangeสี่ครั้ง
fem gangeห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

førsteที่หนึ่ง
andenที่สอง
tredjeที่สาม
fjerdeที่สี่
femteที่ห้า
sjetteที่หก
syvendeที่เจ็ด
ottendeที่แปด
niendeที่เก้า
tiendeที่สิบ
elvteที่สิบเอ็ด
tolvteที่สิบสอง
trettendeที่สิบสาม
fjortendeที่สิบสี่
femtendeที่สิบห้า
sekstendeที่สิบหก
syttendeที่สิบเจ็ด
attendeที่สิบแปด
nittendeที่สิบเก้า
tyvendeที่ยี่สิบ
enogtyvendeที่ยี่สิบเอ็ด
toogtyvendeที่ยี่สิบสอง
treogtyvendeที่ยี่สิบสาม
tredivteที่สามสิบ
fyrrendeที่สี่สิบ
halvtredsendeที่ห้าสิบ
tresendeที่หกสิบ
halvfjerdsendeที่เจ็ดสิบ
firsendeที่แปดสิบ
halvfemsendeที่เก้าสิบ
hundredendeที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

omkring / omtrentประมาณ
over / mere endมากกว่า
under / mindre endน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเดนมาร์กทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน