ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาเยอรมัน

ตัวเลขพื้นฐาน

nullศูนย์
einsหนึ่ง
zweiสอง
dreiสาม
vierสี่
fünfห้า
sechsหก
siebenเจ็ด
achtแปด
neunเก้า
zehnสิบ
elfสิบเอ็ด
zwölfสิบสอง
dreizehnสิบสาม
vierzehnสิบสี่
fünfzehnสิบห้า
sechzehnสิบหก
siebzehnสิบเจ็ด
achtzehnสิบแปด
neunzehnสิบเก้า
zwanzigยี่สิบ
einundzwanzigยี่สิบเอ็ด
zweiundzwanzigยี่สิบสอง
dreiundzwanzigยี่สิบสาม
vierundzwanzigยี่สิบสี่
fünfundzwanzigยี่สิบห้า
sechsundzwanzigยี่สิบหก
siebenundzwanzigยี่สิบเจ็ด
achtundzwanzigยี่สิบแปด
neunundzwanzigยี่สิบเก้า
dreißigสามสิบ
einunddreißigสามสิบเอ็ด
zweiunddreißigสามสิบสอง
dreiunddreißigสามสิบสาม
vierunddreißigสามสิบสี่
fünfunddreißigสามสิบห้า
sechsunddreißigสามสิบหก
siebenunddreißigสามสิบเจ็ด
achtunddreißigสามสิบแปด
neununddreißigสามสิบเก้า
vierzigสี่สิบ
einundvierzigสี่สิบเอ็ด
zweiundvierzigสี่สิบสอง
dreiundvierzigสี่สิบสาม
fünfzigห้าสิบ
sechzigหกสิบ
siebzigเจ็ดสิบ
achtzigแปดสิบ
neunzigเก้าสิบ
einhundertหนึ่งร้อย
einhundertundeinsหนึ่งร้อยเอ็ด
zweihundertสองร้อย
dreihundertสามร้อย
eintausendหนึ่งพัน
zweitausendสองพัน
dreitausendสามพัน
eine Millionหนึ่งล้าน
eine Milliardeหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

einmalหนึ่งครั้ง
zweimalสองครั้ง
dreimalสามครั้ง
viermalสี่ครั้ง
fünfmalห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

ersteที่หนึ่ง
zweiteที่สอง
dritteที่สาม
vierteที่สี่
fünfteที่ห้า
sechsteที่หก
siebteที่เจ็ด
achteที่แปด
neunteที่เก้า
zehnteที่สิบ
elfteที่สิบเอ็ด
zwölfteที่สิบสอง
dreizehnteที่สิบสาม
vierzehnteที่สิบสี่
fünfzehnteที่สิบห้า
sechzehnteที่สิบหก
siebzehnteที่สิบเจ็ด
achtzehnteที่สิบแปด
neunzehnteที่สิบเก้า
zwanzigsteที่ยี่สิบ
einundzwanzigsteที่ยี่สิบเอ็ด
zweiundzwanzigsteที่ยี่สิบสอง
dreiundzwanzigsteที่ยี่สิบสาม
dreißigsteที่สามสิบ
vierzigsteที่สี่สิบ
fünfzigsteที่ห้าสิบ
sechzigsteที่หกสิบ
siebzigsteที่เจ็ดสิบ
achtzigsteที่แปดสิบ
neunzigsteที่เก้าสิบ
hundertsteที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

um / ungefährประมาณ
über / mehr alsมากกว่า
unter / weniger alsน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,294
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน