ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาเยอรมัน

ตัวเลขพื้นฐาน

nullศูนย์
einsหนึ่ง
zweiสอง
dreiสาม
vierสี่
fünfห้า
sechsหก
siebenเจ็ด
achtแปด
neunเก้า
zehnสิบ
elfสิบเอ็ด
zwölfสิบสอง
dreizehnสิบสาม
vierzehnสิบสี่
fünfzehnสิบห้า
sechzehnสิบหก
siebzehnสิบเจ็ด
achtzehnสิบแปด
neunzehnสิบเก้า
zwanzigยี่สิบ
einundzwanzigยี่สิบเอ็ด
zweiundzwanzigยี่สิบสอง
dreiundzwanzigยี่สิบสาม
dreißigสามสิบ
vierzigสี่สิบ
fünfzigห้าสิบ
sechzigหกสิบ
siebzigเจ็ดสิบ
achtzigแปดสิบ
neunzigเก้าสิบ
einhundertหนึ่งร้อย
einhundertundeinsหนึ่งร้อยเอ็ด
zweihundertสองร้อย
dreihundertสามร้อย
eintausendหนึ่งพัน
zweitausendสองพัน
dreitausendสามพัน
eine Millionหนึ่งล้าน
eine Milliardeหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

ersteที่หนึ่ง
zweiteที่สอง
dritteที่สาม
vierteที่สี่
fünfteที่ห้า
sechsteที่หก
siebteที่เจ็ด
achteที่แปด
neunteที่เก้า
zehnteที่สิบ
elfteที่สิบเอ็ด
zwölfteที่สิบสอง
dreizehnteที่สิบสาม
vierzehnteที่สิบสี่
fünfzehnteที่สิบห้า
sechzehnteที่สิบหก
siebzehnteที่สิบเจ็ด
achtzehnteที่สิบแปด
neunzehnteที่สิบเก้า
zwanzigsteที่ยี่สิบ
einundzwanzigsteที่ยี่สิบเอ็ด
zweiundzwanzigsteที่ยี่สิบสอง
dreiundzwanzigsteที่ยี่สิบสาม
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง