ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาเอสโตเนีย

ตัวเลขพื้นฐาน

nullศูนย์
üksหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
kaksสอง/สิบสี่นาฬิกา
kolmสาม/สิบห้านาฬิกา
neliสี่/สิบหกนาฬิกา
viisห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
kuusหก/สิบแปดนาฬิกา
seitseเจ็ด/สิบเก้านาฬิกา
kaheksaแปด/ยี่สิบนาฬิกา
üheksaเก้า/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
kümmeสิบ/ยี่สิบสองนาฬิกา
üksteistสิบเอ็ด/ยี่สิบสามนาฬิกา
kaksteistสิบสอง/ยี่สิบสี่นาฬิกา
kolmteistสิบสาม
neliteistสิบสี่
viisteistสิบห้า
kuusteistสิบหก
seitseteistสิบเจ็ด
kaheksateistสิบแปด
üheksateistสิบเก้า
kakskümmendยี่สิบ
kakskümmend üksยี่สิบเอ็ด
kakskümmend kaksยี่สิบสอง
kakskümmend kolmยี่สิบสาม
kolmkümmendสามสิบ
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendสี่สิบ
viiskümmendห้าสิบ
kuuskümmendหกสิบ
seitsekümmendเจ็ดสิบ
kaheksakümmendแปดสิบ
üheksakümmendเก้าสิบ
sadaหนึ่งร้อย
kakssadaสองร้อย
kolmsadaสามร้อย
tuhatหนึ่งพัน
kaks tuhatสองพัน
kolm tuhatสามพัน
miljonหนึ่งล้าน
miljardหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

esimeneที่หนึ่ง
teineที่สอง
kolmasที่สาม
neljasที่สี่
viiesที่ห้า
kuuesที่หก
seitsmesที่เจ็ด
kaheksasที่แปด
üheksasที่เก้า
kümnesที่สิบ
üheteistkümnesที่สิบเอ็ด
kaheteistkümnesที่สิบสอง
kolmeteistkümnesที่สิบสาม
neljateistkümnesที่สิบสี่
viieteistkümnesที่สิบห้า
kuueteistkümnesที่สิบหก
seitsmeteistkümnesที่สิบเจ็ด
kaheksateistkümnesที่สิบแปด
üheksateistkümnesที่สิบเก้า
kahekümnesที่ยี่สิบ