ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาเอสโตเนีย

ตัวเลขพื้นฐาน

nullศูนย์
üksหนึ่ง
kaksสอง
kolmสาม
neliสี่
viisห้า
kuusหก
seitseเจ็ด
kaheksaแปด
üheksaเก้า
kümmeสิบ
üksteistสิบเอ็ด
kaksteistสิบสอง
kolmteistสิบสาม
neliteistสิบสี่
viisteistสิบห้า
kuusteistสิบหก
seitseteistสิบเจ็ด
kaheksateistสิบแปด
üheksateistสิบเก้า
kakskümmendยี่สิบ
kakskümmend üksยี่สิบเอ็ด
kakskümmend kaksยี่สิบสอง
kakskümmend kolmยี่สิบสาม
kakskümmend neli
kakskümmend viis
kakskümmend kuus
kakskümmend seitse
kakskümmend kaheksa
kakskümmend üheksa
kolmkümmendสามสิบ
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
kolmkümmend neli
kolmkümmend viis
kolmkümmend kuus
kolmkümmend seitse
kolmkümmend kaheksa
kolmkümmend üheksa
nelikümmendสี่สิบ
nelikümmend üks
nelikümmend kaks
nelikümmend kolm
viiskümmendห้าสิบ
kuuskümmendหกสิบ
seitsekümmendเจ็ดสิบ
kaheksakümmendแปดสิบ
üheksakümmendเก้าสิบ
sadaหนึ่งร้อย
sada üksหนึ่งร้อยเอ็ด
kakssadaสองร้อย
kolmsadaสามร้อย
tuhatหนึ่งพัน
kaks tuhatสองพัน
kolm tuhatสามพัน
miljonหนึ่งล้าน
miljardหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

üks kordหนึ่งครั้ง
kaks kordaสองครั้ง
kolm kordaสามครั้ง
neli kordaสี่ครั้ง
viis kordaห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

esimeneที่หนึ่ง
teineที่สอง
kolmasที่สาม
neljasที่สี่
viiesที่ห้า
kuuesที่หก
seitsmesที่เจ็ด
kaheksasที่แปด
üheksasที่เก้า
kümnesที่สิบ
üheteistkümnesที่สิบเอ็ด
kaheteistkümnesที่สิบสอง
kolmeteistkümnesที่สิบสาม
neljateistkümnesที่สิบสี่
viieteistkümnesที่สิบห้า
kuueteistkümnesที่สิบหก
seitsmeteistkümnesที่สิบเจ็ด
kaheksateistkümnesที่สิบแปด
üheksateistkümnesที่สิบเก้า
kahekümnesที่ยี่สิบ
kahekümne esimeneที่ยี่สิบเอ็ด
kahekümne teineที่ยี่สิบสอง
kahekümne kolmasที่ยี่สิบสาม
kolmekümnesที่สามสิบ
neljakümnesที่สี่สิบ
viiekümnesที่ห้าสิบ
kuuekümnesที่หกสิบ
seitsmekümnesที่เจ็ดสิบ
kaheksakümnesที่แปดสิบ
üheksakümnesที่เก้าสิบ
sajasที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

umbes / ligikauduประมาณ
üle / rohkem kuiมากกว่า
alla / vähem kuiน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเอสโตเนียทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง