ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาโปรตุเกส

ตัวเลขพื้นฐาน

zeroศูนย์
um, umaหนึ่ง
dois, duasสอง
trêsสาม
quatroสี่
cincoห้า
seisหก
seteเจ็ด
oitoแปด
noveเก้า
dezสิบ
onzeสิบเอ็ด
dozeสิบสอง
trezeสิบสาม
catorzeสิบสี่
quinzeสิบห้า
dezasseisสิบหก
dezasseteสิบเจ็ด
dezoitoสิบแปด
dezanoveสิบเก้า
vinteยี่สิบ
vinte e um, vinte e umaยี่สิบเอ็ด
vinte e dois, vinte e duasยี่สิบสอง
vinte e trêsยี่สิบสาม
vinte e quatroยี่สิบสี่
vinte e cincoยี่สิบห้า
vinte e seisยี่สิบหก
vinte e seteยี่สิบเจ็ด
vinte e oitoยี่สิบแปด
vinte e noveยี่สิบเก้า
trintaสามสิบ
trinta e um, trinta e umaสามสิบเอ็ด
trinta e dois, trinta e duasสามสิบสอง
trinta e trêsสามสิบสาม
trinta e quatroสามสิบสี่
trinta e cincoสามสิบห้า
trinta e seisสามสิบหก
trinta e seteสามสิบเจ็ด
trinta e oitoสามสิบแปด
trinta e noveสามสิบเก้า
quarentaสี่สิบ
quarenta e um, quarenta e umaสี่สิบเอ็ด
quarenta e dois, quarenta e duasสี่สิบสอง
quarenta e trêsสี่สิบสาม
cinquentaห้าสิบ
sessentaหกสิบ
setentaเจ็ดสิบ
oitentaแปดสิบ
noventaเก้าสิบ
uma centena / cemหนึ่งร้อย
duzentosสองร้อย
trezentosสามร้อย
um milhar / milหนึ่งพัน
dois mil, duas milสองพัน
três milสามพัน
um milhãoหนึ่งล้าน
um biliãoหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

uma vezหนึ่งครั้ง
duas vezesสองครั้ง
três vezesสามครั้ง
quatro vezesสี่ครั้ง
cinco vezesห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

primeiroที่หนึ่ง
segundoที่สอง
terceiroที่สาม
quartoที่สี่
quintoที่ห้า
sextoที่หก
sétimoที่เจ็ด
oitavoที่แปด
nonoที่เก้า
décimoที่สิบ
décimo primeiroที่สิบเอ็ด
décimo segundoที่สิบสอง
décimo terceiroที่สิบสาม
décimo quartoที่สิบสี่
décimo quintoที่สิบห้า
décimo sextoที่สิบหก
décimo sétimoที่สิบเจ็ด
décimo oitavoที่สิบแปด
décimo nonoที่สิบเก้า
vigésimoที่ยี่สิบ
vigésimo primeiroที่ยี่สิบเอ็ด
vigésimo segundoที่ยี่สิบสอง
vigésmio terceiroที่ยี่สิบสาม
trigésimoที่สามสิบ
quadragésimoที่สี่สิบ
quinquagésimoที่ห้าสิบ
sexagésimoที่หกสิบ
setuagésimoที่เจ็ดสิบ
octogésimoที่แปดสิบ
nonagésimoที่เก้าสิบ
centésimoที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

cerca de / aproximadamenteประมาณ
mais que / mais do queมากกว่า
menos que / menos do queน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาโปรตุเกสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน