ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาโปรตุเกส

ตัวเลขพื้นฐาน

um, umaหนึ่ง
dois, duasสอง
trêsสาม
quatroสี่
cincoห้า
seisหก
seteเจ็ด
oitoแปด
noveเก้า
dezสิบ
onzeสิบเอ็ด
dozeสิบสอง
trezeสิบสาม
catorzeสิบสี่
quinzeสิบห้า
dezasseisสิบหก
dezasseteสิบเจ็ด
dezoitoสิบแปด
dezanoveสิบเก้า
vinteยี่สิบ
vinte e um, vinte e umaยี่สิบเอ็ด
vinte e dois, vinte e duasยี่สิบสอง
vinte e trêsยี่สิบสาม
trintaสามสิบ
quarentaสี่สิบ
cinquentaห้าสิบ
sessentaหกสิบ
setentaเจ็ดสิบ
oitentaแปดสิบ
noventaเก้าสิบ
cemหนึ่งร้อย
cento e um, cento e umaหนึ่งร้อยเอ็ด
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasสองร้อย
trezentos, trezentasสามร้อย
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milหนึ่งพัน
dois mil, duas milสองพัน
três milสามพัน
um milhãoหนึ่งล้าน

ลำดับหมายเลข

primeiroที่หนึ่ง
segundoที่สอง
terceiroที่สาม
quartoที่สี่
quintoที่ห้า
sextoที่หก
sétimoที่เจ็ด
oitavoที่แปด
nonoที่เก้า
décimoที่สิบ
décimo primeiroที่สิบเอ็ด
décimo segundoที่สิบสอง
décimo terceiroที่สิบสาม
décimo quartoที่สิบสี่
décimo quintoที่สิบห้า
décimo sextoที่สิบหก
décimo sétimoที่สิบเจ็ด
décimo oitavoที่สิบแปด
décimo nonoที่สิบเก้า
vigésimoที่ยี่สิบ