วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาโปรตุเกส โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

segunda-feiraวันจันทร์
terça-feiraวันอังคาร
quarta-feiraวันพุธ
quinta-feiraวันพฤหัสบดี
sexta-feiraวันศุกร์
sábadoวันเสาร์
domingoวันอาทิตย์
na segunda-feiraในวันจันทร์
na terça-feiraในวันอังคาร
na quarta-feiraในวันพุธ
na quinta-feiraในวันพฤหัสบดี
na sexta-feiraในวันศุกร์
no sábadoในวันเสาร์
no domingoในวันอาทิตย์
todas as segundas-feirasทุกวันจันทร์
todas as terças-feirasทุกวันอังคาร
todas as quartas-feirasทุกวันพุธ
todas as quintas-feirasทุกวันพฤหัสบดี
todas as sextas-feirasทุกวันศุกร์
todos os sábadosทุกวันเสาร์
todos os domingosทุกวันอาทิตย์