ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาสเปน

ตัวเลขพื้นฐาน

ceroศูนย์
unoหนึ่ง
dosสอง
tresสาม
cuatroสี่
cincoห้า
seisหก
sieteเจ็ด
ochoแปด
nueveเก้า
diezสิบ
onceสิบเอ็ด
doceสิบสอง
treceสิบสาม
catorceสิบสี่
quinceสิบห้า
dieciséisสิบหก
diecisieteสิบเจ็ด
dieciochoสิบแปด
diecinueveสิบเก้า
veinteยี่สิบ
veintiunoยี่สิบเอ็ด
veintidósยี่สิบสอง
veintitrésยี่สิบสาม
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaสามสิบ
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaสี่สิบ
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaห้าสิบ
sesentaหกสิบ
setentaเจ็ดสิบ
ochentaแปดสิบ
noventaเก้าสิบ
cienหนึ่งร้อย
ciento unoหนึ่งร้อยเอ็ด
doscientosสองร้อย
trescientosสามร้อย
milหนึ่งพัน
dos milสองพัน
tres milสามพัน
un millónหนึ่งล้าน
mil millonesหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

primeroที่หนึ่ง
segundoที่สอง
terceroที่สาม
cuartoที่สี่
quintoที่ห้า
sextoที่หก
séptimoที่เจ็ด
octavoที่แปด
novenoที่เก้า
décimoที่สิบ
undécimoที่สิบเอ็ด
duodécimoที่สิบสอง
decimoterceroที่สิบสาม
decimocuartoที่สิบสี่
decimoquintoที่สิบห้า
decimosextoที่สิบหก
decimoséptimoที่สิบเจ็ด
decimoctavoที่สิบแปด
decimonovenoที่สิบเก้า
vigésimoที่ยี่สิบ
vigésimo primeroที่ยี่สิบเอ็ด
vigésimo segundoที่ยี่สิบสอง
vigésimo terceroที่ยี่สิบสาม
fiftieth
trigésimoที่สามสิบ
cuadrágesimoที่สี่สิบ
quincuagésimo
sexagésimoที่หกสิบ
septuagésimoที่เจ็ดสิบ
octogésimoที่แปดสิบ
nonagésimoที่เก้าสิบ
centésimoที่หนึ่งร้อย
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาสเปนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง