ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาสเปน

ตัวเลขพื้นฐาน

ceroศูนย์
uno (una)หนึ่ง
dosสอง
tresสาม
cuatroสี่
cincoห้า
seisหก
sieteเจ็ด
ochoแปด
nueveเก้า
diezสิบ
onceสิบเอ็ด
doceสิบสอง
treceสิบสาม
catorceสิบสี่
quinceสิบห้า
dieciséisสิบหก
diecisieteสิบเจ็ด
dieciochoสิบแปด
diecinueveสิบเก้า
veinteยี่สิบ
veintiunoยี่สิบเอ็ด
veintidósยี่สิบสอง
veintitrésยี่สิบสาม
veinticuatroยี่สิบสี่
veinticincoยี่สิบห้า
veintiséisยี่สิบหก
veintisieteยี่สิบเจ็ด
veintiochoยี่สิบแปด
veintinueveยี่สิบเก้า
treintaสามสิบ
treinta y unoสามสิบเอ็ด
treinta y dosสามสิบสอง
treinta y tresสามสิบสาม
treinta y cuatroสามสิบสี่
treinta y cincoสามสิบห้า
treinta y seisสามสิบหก
treinta y sieteสามสิบเจ็ด
treinta y ochoสามสิบแปด
treinta y nueveสามสิบเก้า
cuarentaสี่สิบ
cuarenta y unoสี่สิบเอ็ด
cuarenta y dosสี่สิบสอง
cuarenta y tresสี่สิบสาม
cincuentaห้าสิบ
sesentaหกสิบ
setentaเจ็ดสิบ
ochentaแปดสิบ
noventaเก้าสิบ
cienหนึ่งร้อย
ciento unoหนึ่งร้อยเอ็ด
doscientosสองร้อย
trescientosสามร้อย
milหนึ่งพัน
dos milสองพัน
tres milสามพัน
un millónหนึ่งล้าน
mil millonesหนึ่งพันล้าน

การทำซ้ำ

una vezหนึ่งครั้ง
dos vecesสองครั้ง
tres vecesสามครั้ง
cuatro vecesสี่ครั้ง
cinco vecesห้าครั้ง

ลำดับหมายเลข

primeroที่หนึ่ง
segundoที่สอง
terceroที่สาม
cuartoที่สี่
quintoที่ห้า
sextoที่หก
séptimoที่เจ็ด
octavoที่แปด
novenoที่เก้า
décimoที่สิบ
undécimoที่สิบเอ็ด
duodécimoที่สิบสอง
decimoterceroที่สิบสาม
decimocuartoที่สิบสี่
decimoquintoที่สิบห้า
decimosextoที่สิบหก
decimoséptimoที่สิบเจ็ด
decimoctavoที่สิบแปด
decimonovenoที่สิบเก้า
vigésimoที่ยี่สิบ
vigésimo primeroที่ยี่สิบเอ็ด
vigésimo segundoที่ยี่สิบสอง
vigésimo terceroที่ยี่สิบสาม
trigésimoที่สามสิบ
cuadrágesimoที่สี่สิบ
quincuagésimoที่ห้าสิบ
sexagésimoที่หกสิบ
septuagésimoที่เจ็ดสิบ
octogésimoที่แปดสิบ
nonagésimoที่เก้าสิบ
centésimoที่หนึ่งร้อย

คำอื่นที่มีประโยชน์

acerca de / aproximadamenteประมาณ
más deมากกว่า
menos deน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาสเปนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง