การศึกษา

ต่อไปนี้เป็นคำภาษาอังกฤษบางคำที่เกี่ยวกับการศึกษา

ประเภทสถานศึกษา

school โรงเรียน
nursery school โรงเรียนอนุบาล
primary school โรงเรียนประถม
secondary school โรงเรียนมัธยม
state school โรงเรียนรัฐ
private school / independent school โรงเรียนเอกชน
boarding school โรงเรียนประจำ
sixth-form college วิทยาลัยที่ให้การศึกษาขั้นสูง
technical college วิทยาลัยเทคนิค
vocational college วิทยาลัยอาชีพ
art college วิทยาลัยศิลป์
teacher training college วิทยาลัยฝึกหัดครู
university มหาวิทยาลัย

โรงเรียน

classroom ห้องเรียน
desk โต๊ะเรียน
blackboard กระดานดำ
whiteboard กระดานขาว
chalk ชอล์ก
marker pen / marker ปากกาเขียนกระดาน
pen ปากกา
pencil ดินสอ
exercise book หนังสือแบบฝึกหัด
lesson บทเรียน
homework การบ้าน
test แบบทดสอบ
term ภาคเรียน
half term ครึ่งภาคเรียน
class ชั้นเรียน
reading การอ่าน
writing การเขียน
arithmetic เลขคณิต
spelling การสะกด
to read อ่าน
to write เขียน
to spell สะกด
to teach สอน
head teacher ครูใหญ่
headmaster อาจารย์ใหญ่ชาย
headmistress อาจารย์ใหญ่หญิง
teacher ครู
pupil นักเรียน
head boy หัวหน้านักเรียนชาย
head girl หัวหน้านักเรียนหญิง
prefect เจ้าหน้าที่
school governor / governor ผู้ควบคุมโรงเรียน
register ลงทะเบียน
assembly การประชุม
break ช่วงพัก
school holidays วันหยุดของโรงเรียน
school meals มื้ออาหารที่โรงเรียน
school dinners อาหารโรงเรียน

อาคาร

computer room ห้องคอมพิวเตอร์
cloakroom ห้องแขวนเสื้อคลุม
changing room ห้องเปลี่ยนชุด
gym (คำย่อของ gymnasium) โรงยิม
playground สนามเด็กเล่น
library ห้องสมุด
lecture hall ห้องบรรยาย
laboratory (มักจะเขียนย่อเป็น lab) ห้องปฏิบัติการ
language lab (คำย่อของ language laboratory) ห้องปฏิบัติการด้านภาษา
hall of residence หอพักนักศึกษา
locker ล็อกเกอร์
playing field สนามเล่น
sports hall ห้องเล่นกีฬา

มหาวิทยาลัย

professor ศาสตราจารย์
lecturer วิทยากร
researcher นักวิจัย
research การวิจัย
undergraduate นักศึกษาปริญญาตรี
graduate บัณฑิต
post-graduate / post-graduate student บัณฑิตศึกษา
Masters student นักศึกษาปริญญาโท
PhD student นักศึกษาปริญญาเอก
Master's degree ปริญญาโท
Bachelor's degree ปริญญาตรี
degree ปริญญา
thesis วิทยานิพนธ์
dissertation ปริญญานิพนธ์
lecture การบรรยาย
debate การโต้วาที
higher education การศึกษาขั้นสูง
semester ภาคเรียน
student loan เงินกู้สำหรับนักศึกษา
student union การประชุมนักเรียน
tuition fees ค่าเทอม
university campus วิทยาเขตมหาวิทยาลัย

คำอื่นที่เกี่ยวข้อง

exam (คำย่อของ examination) การสอบ
to sit an exam เข้าสอบ
essay / paper เรียงความ / รายงาน
to fail an exam สอบตก
to pass an exam สอบผ่าน
to study ศึกษา
to learn เรียนรู้
to revise ทบทวน
student นักเรียน
curriculum หลักสูตร
course วิชา
subject วิชา
grade เกรด
mark คะแนน
exam results ผลสอบ
qualification ใบแสดงคุณวุฒิ
certificate ใบรับรอง
attendance การเข้าเรียน
calculator เครื่องคิดเลข
projector เครื่องฉาย
textbook หนังสือเรียน
question คำถาม
answer คำตอบ
mistake / error ข้อผิดพลาด
right / correct ถูก
wrong ผิด
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play